Home Produkty AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Akredytowane Laboratorium Pomiarowe

Z po­cząt­kiem ro­ku roz­sze­rza­my dla Pań­stwa moż­li­wo­ści wzor­co­wa­nia czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry.

Z du­mą oznaj­mia­my, że la­bo­ra­to­rium za­kła­du pro­duk­cyj­ne­go Gu­en­ther Pol­ska Sp. z o.o. funk­cjo­nu­je ja­ko akre­dy­to­wa­ne la­bo­ra­to­rium po­mia­ro­we wg nor­my PN-EN ISO/IEC 17025 i po­sia­da akre­dy­ta­cję Pol­skie­go Cen­trum Akre­dy­ta­cji (PCA), nu­mer cer­ty­fi­ka­tu AP 201.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o za­kre­sie Akre­dy­ta­cji La­bo­ra­to­rium Wzor­cu­ją­ce­go do­stęp­ne są na stro­nie in­ter­ne­to­wej:

 La­bo­ra­to­ria wzor­cu­ją­ce / Akre­dy­ta­cje ak­tyw­ne / Akre­dy­to­wa­ne pod­mio­ty / Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji (pca.​gov.​pl)

Roz­wi­ja­my się dla Was!

Jakie obiekty wzorcujemy w laboratorium PCA?

Jako Akredytowane Laboratorium Pomiarowe zakładu produkcyjnego Guenther Polska Sp. z o.o. zajmujemy się wzorcowaniem takich obiektów jak:

  • czujniki termoelektryczne – zarówno z metali szlachetnych, jak i nieszlachetnych,
  • czujniki termometrów rezystancyjnych,
  • piece,
  • komory termostatyczne,
  • symulatory temperatury,
  • mierniki (wskaźniki) temperatury współpracujące z czujnikami rezystancyjnymi i termoelektrycznymi,
  • elektryczne i elektroniczne termometry.

Pracownicy naszego Laboratorium PCA podejmują się mierzenia następujących wielkości: termometrii elektrycznej oraz elektrycznej stymulacji wielkości fizycznych.