Home INFORMACJE TECHNICZNE Termopary 3. Prawa termoelektryczne

INFORMACJE TECHNICZNE

3. Prawa termoelektryczne

PRAWO JEDNORODNEJ TEMPERATURY

Napięcie w obwodzie zbudowanym z dowolnej liczby różnych metali pozostaje równe zeru, jeżeli wszystkie części tego układu mają tę samą temperaturę. W następstwie, w obwodzie tym nie przepływa prąd.

Napięcie termoelektryczne występuje tylko wtedy, gdy istnieje różnica temperatur.

PRAWO JEDNORODNEGO OBWODU ELEKTRYCZNEGO

W przypadku jednorodnych przewodów umieszczonych w niejednorodnym polu temperatury nie może wystąpić żadne napięcie termoelektryczne. Również jednorodny przewód może zostać podzielony na wiele małych odcinków wykazujących napięcie, lecz napięcia poszczególnych elementów znoszą się wzajemnie tak długo, jak przewód jest jednorodny, a oba końce przewodu znajdują się w tej samej temperaturze.

Zgodnie z powyższym, w przypadku termoelementów napięcie termoelektryczne zależne jest wyłącznie od różnicy temperatury pomiędzy punktem pomiarowym (spoiną), a punktem odniesienia. Powstające w obwodzie napięcia termoelektryczne dodają się przy uwzględnieniu ich biegunowości.

PRAWO KUMULACJI NAPIĘCIA TERMOELEKTRYCZNEGO

Ponieważ napięcie termoelektryczne podlega zbiorczemu efektowi rozproszenia, prąd elektryczny powiązany jest ściśle z gradientem temperatury.  Dlatego też, odcinek przewodu można traktować jak baterię. Gradient temperatury może być podzielony na dowolną liczbę podobszarów, a co za tym idzie, na napięcie termoelektryczne składać się będzie taka sama liczba napięć częściowych, co wynika z prawa kumulacji napięcia termoelektrycznego.

Rys. 3: Kumulacja napięć termoelektrycznych

Rys. 3: Kumulacja napięć termoelektrycznych

Rys. 4  Charakterystyczne krzywe poszczególnych termopar

Rys. 4 Charakterystyczne krzywe poszczególnych termopar