Home Serwis Usługi serwisowe

Usługi serwisowe

SERWIS GUENTHER

Fir­ma Gu­en­ther Pol­ska ja­ko pro­du­cent naj­wyż­szej ja­ko­ści apa­ra­tu­ry po­mia­ro­wej świad­czy usłu­gi ser­wi­so­we zwią­za­ne z za­pew­nie­niem jak naj­do­kład­niej­szych po­mia­rów tem­pe­ra­tu­ry. Oprócz stan­dar­do­wych usług zwią­za­nych ze wzor­co­wa­niem do­star­cza­nych czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry, moż­li­we jest tak­że wy­ko­na­nie spraw­dze­nia do­kład­no­ści ele­men­tów ob­wo­dów po­mia­ro­wych na in­sta­la­cjach, spraw­dze­nie do­kład­no­ści ca­łych to­rów po­mia­ro­wych, jak i wy­ko­na­nie po­mia­rów roz­kła­dów tem­pe­ra­tu­ry w pie­cach. Wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w mo­ni­to­ro­wa­niu i kon­tro­li tem­pe­ra­tu­ry po­zwa­la na wy­ko­ny­wa­nie te­stów TUS i pomiarów SAT zgod­nie z nor­ma­mi AM­S2750G (NAD­CAP) oraz CQI-9, co gwa­ran­tu­je do­kład­ne oraz nie­za­wod­ne funk­cjo­no­wa­nie pie­ców. Po­sia­da­my nie­zbęd­ne urzą­dze­nia po­mia­ro­we speł­nia­ją­ce naj­wyż­sze wy­mo­gi, dys­po­nu­je­my rów­nież od­po­wied­nim opro­gra­mo­wa­niem do re­je­stra­cji oraz ge­ne­ro­wa­nia ra­por­tów z ba­dań, zgod­nych z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi, bez moż­li­wo­ści ja­kiej­kol­wiek in­ge­ren­cji w za­re­je­stro­wa­ne da­ne.

Dlaczego warto przeprowadzić wzorcowanie czujników temperatury?

Za­chę­ca­my Pań­stwa do wy­ko­ny­wa­nia re­gu­lar­nych spraw­dzeń czuj­ni­ków i to­rów po­mia­ro­wych tem­pe­ra­tu­ry, nie­za­leż­nie od te­go, czy obo­wią­zu­ją Pań­stwa re­stryk­cyj­ne wy­mo­gi norm lot­ni­czych, czy mo­to­ry­za­cyj­nych. Za­pew­nie­nie pra­wi­dło­we­go ste­ro­wa­nia pro­ce­sa­mi ob­rób­ki ter­micz­nej jest ele­men­tem zwią­za­nym za­rów­no ze zmniej­sze­niem bra­ków pro­duk­cyj­nych, ale rów­nież oszczęd­no­ścia­mi ener­ge­tycz­ny­mi w Pań­stwa fir­mie. Zmniej­sze­nie kosz­tów zu­ży­cia ener­gii w za­kła­dzie sta­je się co­raz waż­niej­szym te­ma­tem, gdyż kosz­ty ener­gii są obec­nie jed­ny­mi z naj­waż­niej­szych kosz­tów po­no­szo­nych przez za­kła­dy prze­my­sło­we.

Nasz do­świad­czo­ny ser­wis jest w sta­nie za­pew­nić fa­cho­wą po­moc i za­gwa­ran­to­wać wła­ści­wą do­ku­men­ta­cję w zakresie wzorcowania czujników temperatury.

Po co przeprowadza się pomiary SAT i TUS?

Pomiary SAT (System Accuracy Test) i TUS (Temperature Uniformity Survey) systemów obróbki cieplnej wykonuje się w celu znalezienia gorących i zimnych punktów w piecach komorowych. Dzięki temu możliwe jest zachowanie powtarzalności produkcyjnej. Regularne przeprowadzanie wspomnianych pomiarów pozwala spełniać wymagania klientów, a to oznacza mniejszą liczbę reklamacji. Co więcej, testy TUS wspomagają również proces konserwacji zapobiegawczej.