Home Serwis Rozkłady temperatur

Rozkłady temperatur

REJESTRACJA ROZKŁADÓW TEMPERATURY W HUTNICTWIE I ODLEWNICTWIE
                   Diagnostyka pieców przemysłowych                   Profilowanie temperaturowe

Wie­le za­kła­dów prze­my­sło­wych, gdzie wy­stę­pu­ją pro­ce­sy zwią­za­ne z ob­rób­ką ciepl­ną wy­twa­rza­nych de­ta­li, ob­ję­tych jest spe­cy­ficz­ny­mi wy­mo­ga­mi ja­ko­ścio­wy­mi. W prze­my­śle lot­ni­czym sto­so­wa­ne są nor­my ta­kie jak AM­S2750G (NAD­CAP) oraz da­to­wa­ne na tej i po­chod­nych nor­mach wy­tycz­ne i pro­ce­du­ry za­kła­do­we. Są one sto­so­wa­ne, by za­pew­nić wy­so­kiej ja­kość pro­ce­su ob­rób­ki ciepl­nej i zgod­ność pro­wa­dze­nia pro­ce­sów z wy­ma­ga­nia­mi od­bior­ców, któ­rzy do­ko­nu­ją au­dy­tów kon­tro­l­nych. Ak­tu­al­nie po­dob­ne wy­ma­ga­nia sta­wia­ne są pro­du­cen­tom z bran­ży mo­to­ry­za­cyj­nej, gdzie pa­ra­me­try pro­ce­sów ob­rób­ki ciepl­nej re­gu­lu­je nor­ma CQI-9. Stan­dar­dy te wy­ma­ga­ją sto­so­wa­nia czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry o okre­ślo­nej kla­sie do­kład­no­ści po­twier­dzo­nej świa­dec­twem wzor­co­wa­nia, na­rzu­ca­ją rów­nież po­trze­bę cy­klicz­nych po­mia­rów pa­ra­me­trów pie­ców prze­my­sło­wych, za po­mo­cą te­stu do­kład­no­ści sys­te­mu (SAT - Sys­tem Ac­cu­ra­cy Test), czy te­stu jed­no­rod­no­ści tem­pe­ra­tu­ry (TUS). Re­gu­lar­ne kon­tro­lo­wa­nie in­stru­men­tów po­mia­ro­wych i od­po­wied­nie do­ku­men­to­wa­nie wy­ni­ków (np. z badań rozkładu temperatury) za­pew­nia­ją pro­wa­dze­nie pro­ce­sów ob­rób­ki ciepl­nej zgod­nie z okre­ślo­ny­mi wy­mo­ga­mi ja­ko­ścio­wy­mi oraz gwa­ran­tu­ją po­wta­rzal­ną ja­kość wy­twa­rza­nych pro­duk­tów.

RAPORT Z BADAŃ

Wzorcowanie czujników temperatury, sprawdzanie torów pomiarowych czy rejestracja z badań rozkładu temperatury w przestrzeni pieca dostarcza wielu danych, zarówno z czujników procesowych, jak i wzorcowych oraz urządzeń pomiarowych. Zebrane podczas badań dane przedstawiane są w formie raportu ułatwiającego interpretację danych.

 

Posiadamy niezbędne urządzenia pomiarowe spełniające najwyższe wymogi, dysponujemy również odpowiednim oprogramowaniem do rejestracji oraz generowania raportów z badań rozkładu temperatury, zgodnych z obowiązującymi normami – np. AM­S2750G i CQI-9.

Różne formy prezentacji danych, tabelaryczne czy graficzne ułatwiają interpretację danych. W przypadku badań cyklicznych, powtarzalnych, utrzymanie jednego standardu opracowania wyników ułatwia porównywanie danych.


Wybierając nasze rozwiązania, oszczędzają Państwo czas potrzebny na analizę danych. Czytelna i przejrzysta dokumentacja z badań rozkładu temperatury to klucz do monitorowania i sterowania procesami.

>BADANIA SPECJALNE

Dysponujemy szeroką gamą czujników temperatury, które produkujemy nawet w pojedynczych ilościach na specjalne zapotrzebowanie. Właściwa konstrukcja czujnika zapewnia wysoką dokładność pomiarową, szybkość działania, powtarzalność oraz wytrzymałość mechaniczną, cieplną czy elektryczną. Dysponując własnymi laboratoriami, mamy możliwość wytworzenia i sprawdzenia precyzyjnych czujników dostosowanych do specyficznych warunków pomiarowych, a także obowiązujących norm AMS1750G i CQI-9.

Dzięki gwarantowanej i sprawdzonej dokładności naszych produktów oraz doświadczeniu wyniesionemu z ponad 50-letniej obecności Marki na rynku prowadzimy wzorcowania, badania kontrolne, rejestrację temperatury na różnych obiektach w przemyśle.