Home Meta-Nawigacja (Stopka) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Guenther Polska Sp. z o.o.

Guenther Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 27 C
55-095 Długołęka, Polska
telefon: +48 71 352 70 70
fax: +48 71 352 70 71
E-mail: biuro@guenther.com.pl 

Wszelkie relacje biznesowe z Klientami Guenther Polska Sp. z o.o. (zwana dalej: Guenther Polska) regulowane są przez zbiór zasad, zebranych i zamieszczonych w niniejszym dokumencie, rozumianym jako Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej również: OWS), obowiązujących w zakresie produktów i usług dla przemysłu. Zasady dotyczą wszystkich umów, które zawieramy z naszymi partnerami biznesowymi w zakresie bieżącej i przyszłej dostawy towaru i/lub usługi lub oferty przedstawionej Klientom. Warunki inne niż przedstawione w tym dokumencie uznaje się za wiążące tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Guenther Polska.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą wyłącznie Klientów/Zamawiających/Prowadzących działalność gospodarczą, tj. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.

Oferty

Oferty, reklamy, katalogi, broszury, cenniki i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Guenther Polska mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Warunki przedstawione w ofercie obowiązują w okresie ważności oferty. Nasze oferty mogą być modyfikowane i niewiążące. Zmiana ilości lub pozycji w stosunku do przedstawionej oferty może skutkować zmianą ceny i terminu dostawy towaru lub wykonania usługi. Wzorce i próbki mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
Charakter wiążący mają wyłącznie ceny zawarte w Potwierdzeniach Zamówienia chyba, że co innego wynika z ustaleń stron.

Zamówienia

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego realizacji przez Guenther Polska. Zamówienia powinny być sporządzone w formie pisemnej. Guenther Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji i błędy wynikające z niejasnych, niejednoznacznych danych umieszczonych na złożonym zamówieniu. W przypadku zamówień złożonych w imieniu osoby trzeciej, zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność zamówienia i zapłatę całego zobowiązania z tytułu dokonanego zamówienia.
Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza, że Klient zaakceptował treść OWS. Jeżeli postanowienia OWS pozostają w sprzeczności z treścią oferty, wówczas obowiązuje treść oferty. Jakiekolwiek zmiany lub ustalenia dotyczące jednej umowy (zamówienia) nie wywołują skutków i nie są wiążące przy kolejnej umowie (zamówieniu). Daty dostawy określone w zamówieniu, o ile strony nie umówiły się na piśmie w inny sposób, nie są wiążące, a stanowią jedynie orientacyjny czas dokonania faktycznej dostawy.

Ceny

Ceny za usługi lub towary zamieszczone na zamówieniu potwierdzane są pisemnie przez Guenther Polska na potwierdzeniu zamówienia. Jeśli pomiędzy naszą ofertą a dokonaniem zamówienia mija okres ponad tygodnia, zastrzegamy prawo do dokonania odpowiedniej korekty ceny z powodu zmiany ceny materiałów i/lub zmiany kosztów produkcji.
W przypadku wystąpienia różnic między cenami na zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia, za wiążącą przyjmuje się cenę podaną na potwierdzeniu. Po dostarczeniu potwierdzenia zamówienia, Zamawiający w okresie do 2 dni roboczych ma prawo do zmiany lub anulowania zamówienia. W przypadku braku informacji zwrotnych, zamówienie realizowane jest zgodnie z danymi zamieszczonymi na potwierdzeniu. Anulowanie zamówienia lub jego zmiana po terminie 2 dni roboczych może skutkować naliczeniem kosztów w wysokości proporcjonalnej do nakładu pracy i zużycia materiałów pobranych do wykonania produktów. Kalkulację kosztów przeprowadza Guenther Polska, obliczoną wartość przedstawia Zamawiającemu. Ceny nie zawierają podatku VAT.
W przypadku, gdy przed złożeniem zamówienia Klient chce otrzymać próbkę lub prototyp, a zamówienie na wykonanie towaru nie zostanie dostarczone w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania próbki lub prototypu lub jeśli próbka lub prototyp nie zostaną w tym terminie zwrócone w nienaruszonym stanie, Klient otrzyma fakturę z ustaloną ceną w wysokości wartości przesłanej do Klienta próbki/prototypu. Płatność za wysyłkę i pakowanie stanowi osobną pozycję na w/w fakturze. 

Realizacja i akceptacja

Terminy dostaw podane w ofercie i na potwierdzeniu zamówienia są traktowane jako terminy przewidywane.
W przypadku stosowania materiałów czy komponentów specjalnych termin dostawy jest uzależniony od dostawy tych materiałów przez naszych poddostawców. Jeżeli realizacja lub terminowa dostawa nie będzie możliwa, termin produkcji i dostawy zostanie odpowiednio wydłużony. O zaistniałym fakcie niezwłocznie poinformujemy Zamawiającego, w tym o możliwości wystąpienia opóźnienia. Jeśli dostawa stanie się niemożliwa z uwagi na brak możliwości wykonania zamówienia, zamówienie to zostaje anulowane, o czym niezwłocznie zawiadamia się Zamawiającego. W przypadku przedłużenia terminu dostawy/relacji zamówienia o co najmniej 10 dni roboczych, Zamawiającemu przysługuje prawo do anulowania zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wydłużeniu terminu dostawy/realizacji. W razie anulowania zamówienia w wyżej wymienionych przypadkach, wyłącza się możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikłych z ewentualnego wystąpienia szkód spowodowanych anulowaniem zamówienia.

Realizacja usługi

Laboratorium Guenther Polska świadczy usługi wzorcowania obiektów w siedzibie oraz poza siedzibą w zakresie wymienionym w ofercie. Realizacja usługi wzorcowania odbywa się na podstawie OWRU dostępnych w zakładce Ogólne-Warunki-Realizacji-Usługi (guenther.com.pl) 

Dostawa

Terminy dostaw, które nie zostały wyraźnie potwierdzone na piśmie, nie są wiążące. Dostawa jest z góry ustalona na koszt i ryzyko Zamawiającego. Guenther Polska przysługuje prawo do dokonywania dostaw częściowych, jeśli częściowa dostawa do Klienta jest zawarta w warunkach zamówienia ramowego i jest zgodna z zawartym harmonogramem dostaw, Klient nie ponosi wówczas dodatkowych wydatków lub kosztów. Inne dostawy częściowe  uzgadniane są indywidualnie, zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia kosztów dostawy na Zamawiającego, a w szczególnych przypadkach wymagania zapłaty przy odbiorze. Opakowanie, o ile nie ustalono inaczej, uwzględnione jest na fakturze w cenie produktu i jest traktowane jako koszty podstawowe, a na Guenther Polska nie ciąży obowiązek odbioru zużytego opakowania.
Na życzenie Klienta towary są wysyłane w jego imieniu i na jego koszt bezpośrednio z miejsca produkcji. Odpowiedzialność za towary przechodzi na Klienta, gdy towary opuszczają obszar naszej siedziby i są przekazane firmie przewozowej, przewoźnikowi lub innej stronie trzeciej zakontraktowanej do wykonania wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w transporcie. Wszelkie takie uszkodzenia należy zgłaszać przy odbiorze przewoźnikowi w celu uzyskania odszkodowania od firmy przewozowej. Klient lub odbiorca musi niezwłocznie sprawdzić towar i zgłosić wszelkie wady na piśmie bez żadnych opóźnień. Czas i sposób zgłoszenia uszkodzenia określony jest w regulaminie firmy przewozowej.  Jeśli Klient nie przeprowadzi właściwego dla danej firmy przewozowej procesu zgłoszenia uszkodzeń przesyłki i / lub nie powiadomi o wadach, nasze towary uznaje się za nieodwołalnie przyjęte, a nasza odpowiedzialność za wady zarejestrowane później jest wykluczona, chyba, że wady były ukryte.
Towary są dostarczane do Zamawiającego, na wskazany na zamówieniu adres za pośrednictwem firmy przewozowej wybranej przez Guenther Polska, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

Warunki płatności

Zapłata za dostarczony towar lub wykonane usługi następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, termin płatności za zakupiony towar jest liczony od daty wystawienia faktury. Przesunięcie roszczeń wzajemnych nie jest możliwe, chyba, że istnieje ważny powód lub roszczenie wzajemne jest bezsporne.
Płatność dokonywana jest w całości w walucie polskiej (PLN), chyba, że strony uzgodniły płatność w walucie europejskiej (EUR) lub w innej walucie obcej.                                                                                                              W przypadku opóźnienia w płatności Kupujący (Zamawiający) zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Jeśli spełnienie naszego roszczenia o płatność okaże się ryzykowne, mamy prawo do wysyłki towaru wyłącznie po uprzedniej zapłacie zaliczki oraz prawo do żądania gwarancji lub stosowania innych zabezpieczeń
w odniesieniu do wszystkich roszczeń. W przypadku braku takiego zabezpieczenia nasze roszczenia stają się należne natychmiast.
Ponadto Guenther Polska zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszystkich innych dostaw do czasu zapewnienia gwarancji płatności lub zabezpieczenia.
Wstrzymanie jakiejkolwiek płatności przez Zamawiającego ze względu na reklamację jest niedopuszczalne, chyba, że reklamacja została wcześniej uznana przez Guenther Polska, która określiła wysokość związanej z nią kwoty. 

Zastrzeżenie praw własności

Dostarczony do Kupującego towar pozostaje własnością Sprzedawcy (Guenther Polska) do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich należności wynikających z  dokumentów  sprzedaży (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 k.c.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kupujący ma prawo do dalszej odsprzedaży lub zadysponowania towarem dopiero wówczas, gdy stanie się jego właścicielem zgodnie z art. 589 k.c.                                                                                                                     
W przypadku braku płatności w terminie, Kupujący zobowiązuje się na pierwsze wezwanie Guenther Polska do wydania towaru. Po odbiorze Guenther Polska ma prawo żądać odpowiedniego odszkodowania za zużycie lub uszkodzenie oraz obejmującego poniesione koszty związane z odbiorem.                                                                                                                                                                                                                                             
W razie nieuzasadnionej odmowy wydania towaru, Kupujący zapłaci Sprzedawcy (Guenther Polska) karę umowną w wysokości 1% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od odszkodowania za zużycie lub uszkodzenie. Zapłata kary umownej nie pozbawia Sprzedawcy (Guenther Polska) prawa do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

Odpowiedzialność

We wszystkich przypadkach, w których ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z roszczeń umownych lub ustawowych, jesteśmy odpowiedzialni tylko w przypadku oskarżenia o umyślne działanie lub rażące zaniedbanie. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania przez nasze organy, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych agentów, chyba, że sprawa dotyczy naruszenia
zobowiązań wynikających z kontraktu. Podstawowe warunki umowy obejmują obowiązek terminowego dostarczania produktów wolnych od istotnych nieprawidłowości, obowiązków doradczych, ochronnych i opiekuńczych, które pozwolą Klientowi na wykorzystanie dostarczonych towarów wg przeznaczenia oraz zgodnie z ochroną życia i zdrowia personelu Klienta lub ochroną znaczącego uszkodzenia obiektu. Pomimo tego, że jesteśmy odpowiedzialni za szkody, co do zasady, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które przewidzieliśmy w umowie jako ewentualna konsekwencja naruszenia umowy lub powinno być przewidziane w ramach zastosowania należytej staranności. Pośrednie lub wtórne szkody wynikające z wad dostarczonych towarów kwalifikują się do rekompensaty tylko wtedy, gdy takie szkody wynikną podczas właściwego wg przeznaczenia użycia dostarczonych towarów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane siłą wyższą. Gwarancja obejmuje materiały i wykonanie, a nie żywotność produktu. Towary mające bezpośredni kontakt z mierzonym medium podlegają naturalnemu zużyciu, ich warunki pracy są poza naszą kontrolą.

Gwarancja

Każdy produkt, niezależnie od tego, czy został dostarczony lub odebrany przez Klienta, jak również każda usługa muszą być sprawdzane pod kątem wad natychmiast po ich otrzymaniu. Jeśli wada zostanie zidentyfikowana podczas odbioru lub w późniejszym czasie należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego tygodnia, poinformować o tym fakcie Guenther Polska na piśmie. Reklamacje złożone później niż w ciągu jednego tygodnia nie będą przyjmowane ani rozpatrywane, chyba, że wykryte wady były ukryte. W przypadku wady towarów lub instalacji jesteśmy uprawnieni do naprawy lub wymiany produktu. Wyłącznie w przypadku bezskutecznej naprawy lub wymiany Klient może zażądać albo zmniejszenia ceny albo anulowania umowy. Należy ustalić rozsądne ramy czasowe na wykonanie prac naprawczych.
Guenther Polska nie odpowiada za szkody (w tym uszkodzenie ciała lub straty produkcyjne) spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie lub nieprawidłowe zabezpieczenie dostarczonych produktów.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nienależytego montażu lub nieprawidłowego stosowania produktu.
Gwarancja traci ważność w przypadku próby naprawy lub zmiany produktu przez nieupoważnione osoby lub firmy trzecie. Maksymalna odpowiedzialność ogranicza się do naprawy lub wymiany reklamowanego towaru albo zwrotu kosztów zakupu.
Guenther Polska zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wad towaru w miejscu jego montażu i pracy, w przeciwnym razie roszczenie gwarancyjne traci ważność. Wszystkie roszczenia gwarancyjne wygasają po upływie roku od przyjęcia towarów, dotyczy to również wad ukrytych. Dalsze roszczenia Klienta, w szczególności odszkodowania za koszty manipulacyjne, koszty instalacji i usunięcia, jak również szkody niezwiązane z przedmiotem samej umowy są, o ile jest to prawnie dopuszczalne, nieważne.  
Jeśli Klient otrzymał projekt, model lub prototyp wydany na podstawie umowy, otrzymany wzór projektu lub prototypu pracy będzie wiążący.                                                                                                                 
Uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji ulegają zawieszeniu w przypadku gdy Kupujący nie zapłaci pełnej ceny za dostarczony produkt. Zawieszenie uprawnień Kupującego następuje do dnia zapłaty całości wymagalnej należności i nie powoduje wydłużenia okresu na jaki jest udzielona gwarancja.                                                                                                                                                                                                                       
Roszczenia gwarancyjne nie mogą przekroczyć wartości dostarczonego towaru. Dochodzenie odszkodowania przekraczającego tę wartość jest wykluczone.
Jeśli urządzenie jest wyprodukowane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego lub z powierzonego materiału lub komponentów, wówczas gwarancja jest ograniczona do wad wynikających
z niezgodności wykonania towaru z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego. Guenther Polska nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, działanie, obsługę, właściwości pomiarowe, wytrzymałość mechaniczną czy odporność chemiczną urządzenia.
Guenther Polska wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
Zgłaszający reklamację wysyła zgłaszany, reklamowany towar na swój koszt i zapewnia ubezpieczenie tej przesyłki.
Produkt powinien być możliwie czysty i bezpieczny w bezpośrednim kontakcie. W przypadku, gdy towar miał kontakt z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia lub życia ludzi czy zwierząt, przed dostawą musi być oczyszczony i wraz z towarem musi być dostarczona informacja o przeprowadzonej dekontaminacji.
Po upływie terminu gwarancji, bądź w przypadku nie uznania zgłoszenia reklamacyjnego, Guenther Polska świadczy usługi serwisu pogwarancyjnego za osobnym wynagrodzeniem.

Odstąpienie od zamówienia, zwrot, wymiana towaru

Anulowanie zamówienia, wymiana towaru i zwrot towaru są możliwe tylko za pisemną zgodą Guenther Polska, z zastrzeżeniem innych zapisów OWS.
Anulowanie zamówienia po terminie 2 dni roboczych od dostarczenia do Zamawiającego potwierdzenia zamówienia, będzie skutkować naliczeniem poniesionych przez Guenther Polska kosztów w wysokości proporcjonalnej do nakładu pracy i zużycia materiałów pobranych do wykonania i/lub sprowadzenia towaru oraz wszelkich innych kosztów jakie poniosła Guenther Polska w związku z potwierdzeniem zamówienia i rozpoczęciem jego realizacji. Wymiana lub zwrot towaru dostarczonego jako w pełni sprawnego i zgodnego z zamówieniem oraz nieposiadającego żadnych wad, łączy się z obowiązkiem zapłaty po stronie Zamawiającego na rzecz Guenther Polska opłaty manipulacyjnej w kwocie 20% uzgodnionej ceny zakupu.

Prawa autorskie

Wszystkie projekty, modele lub prototypy pozostają naszą własnością nawet po dokonaniu płatności. Guenther Polska pozostaje właścicielem praw autorskich i praw własności intelektualnej do tych produktów. Podczas wykonywania produktu zgodnie ze specyfikacją Klienta, Klient zapewnia nas, że niniejsza specyfikacja nie narusza żadnych praw własności intelektualnej żadnego innego podmiotu trzeciego. Guenther Polska nie jest zobowiązany do przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia w tym zakresie.

Ochrona danych

Zwracamy uwagę, że dane osobowe pozyskane w związku z naszymi relacjami lub w związku z otrzymanymi danymi osobowymi, niezależnie od tego czy zostały dostarczone przez samego Zamawiającego czy osoby trzecie, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Zachowanie poufności

Guenther Polska gwarantuje, że wszystkie informacje uzyskane podczas lub w związku z podjętą lub planowaną współpracą z Zamawiającym traktowane są jako poufne. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich przekazanych informacji poufnych i wykorzysta je wyłącznie do realizacji celów związanych z podjętą współpracą z Guenther Polska, w szczególności Zamawiający nie ujawni ich jakimkolwiek stronom trzecim. Zwolnienie z zachowania poufności może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

Umowy i ich wykonanie przez obydwie strony podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Guenther Polska.
Wszelkie ustalenia dotyczące modyfikacji Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez Guenther Polska. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest lub stanie się nieważna, pozostałe części są obowiązujące.

19.08.2021