Dotacje

Norway Grants - Fundusze Norweskie

 

Firma Guenther Polska znalazła się w grupie 30 przedsiębiorstw, które otrzymają w tym roku dofinansowanie z funduszy norweskich w ramach programu

„Innowacje w zakresie zielonych technologii”.

Przyznaną kwotę w wysokości 170 000 euro przeznaczymy na wprowadzenie nowych technologii sprzyjających środowisku naturalnemu, które przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zużycia energii zarówno w naszej firmie, jak również w firmach stosujących obróbkę cieplną podczas procesu produkcji - w ramach programu organizujemy cykl szkoleń, podczas których kształcimy klientów, jak w bardziej dokładny i świadomy sposób dokonywać pomiarów temperatury w celu zaoszczędzenia energii dostarczonej do pieców przemysłowych.

Zakup nowych urządzeń i technologii wpłynie na rozszerzenie oferty firmy o nowe usługi i produkty oraz zwiększy wydajność linii produkcyjnych.  Aby zapewnić dokładniejsze produkty, nasza firma wdrożyła program GREENTECH i podczas szkoleń dla firm wyjaśnia, jak on działa.

Guenther Polska  is among 30 companies that will receive funds this year from the Norway Grants under the program

„Innovation in the field of green technology


Allotted amount of 170 000 euros will be allocated to the introduction of new environmental friendly technologies that will contribute to the reduction of harmful emissions and reduce energy consumption both in our company, as well as companies using heat treatment during the production process - the program we organize a series of training, during which educate customers as a more accurate and informed way to measure the temperature to save energy supplied to industrial furnaces.

The purchase of new equipment and technology will extend the offer of new services and products and increase the efficiency of production lines. To ensure more accurate products, our company has implemented a program of GREENTECH and during training for companies and performing diagnostics furnaces explains how it works.

 

18.02.2016. Informujemy, że zakończyliśmy drugi etap (z czterech) inwestycji współfinansowanych z Norway Grants – zakupu kolejnych maszyn/wyposażenia tj. prasy specjalistycznej do zaciskania komponentów, automatu do spawania laserowego jak również dalszego wyposażenia laboratorium wzorcowania czujników temperatury, które w ostatnim półroczu zostały dostarczone do naszej firmy.

Zorganizowaliśmy 5 szkoleń dla klientów, podczas których dokonywano diagnostyki pieców przemysłowych (profilowanie temperaturowe).

18.02.2016. We kindly inform, that we have finished the first stage (from total four) of implementation of project financed by Norway Grants - purchase new machines/equipment : specialized press for crimping components, laser welding machine as well as laboratory equipment calibration of temperature sensors, which in the last six months have been delivered to our company.

Guenther Polska organized 5 training courses for customers, during which there diagnostics of industrial furnaces (temperature profiling).

    

 

18.08.2015. Informujemy, że zakończyliśmy pierwszy z czterech etapów wdrożenia projektu dofinansowanego z Norway Grants –  zakupu maszyn/wyposażenia tj. wyposażenia laboratorium wzorcowania czujników temperatury, prasy pneumatycznej oraz urządzeń do obróbki przewodów podczas procesu produkcji.

Guenther Polska uczestniczył w imprezach targowych i konferencjach, podczas których poinformował o celach programu. Zorganizował ponad 10 szkoleń dla klientów.

18.08.2015. We kindly inform, that we have finished the first stage (from total four) of implementation of project financed by Norway Grants - purchase new machines/equipment :  laboratory equipment calibration of temperature sensors, a pneumatic press and machining wires during the manufacturing process.

Guenther Poland has attended in a trade fair events and conferences, during which informed about the objectives of the program. Has organized over 10 training courses for customers.

        

 

Powrót do góry